Selecteer een pagina

Böyle bir durumda Cumhuriyet savcısı, suç duyurusuna gerek kalmaksızın, suç hakkında bilgi sahibi olduğu anda resen soruşturma başlatır. Cinsel tacizle suçlanan bir kişi hakkında yürütülecek soruşturma, mağdur tarafından yapılan şikâyet sonrasında başlar. Eğer mağdur, başlatılmış olan soruşturma sürecinde şikâyetinden vazgeçerse, yani şikâyetini geri çekerse, savcılıkça takipsizlik kararı verilir.

Kişilerin cinsiyet, yaş ve cinsel yönelimi ne olursa olsun, cinsel dokunulmazlıkları her türlü saldırıya karşı güvence altındadır ve bu suçla mücadele toplumsal bir öncelik taşır. 15 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını tamamlamamış bireylerin rızalarıyla cinsel ilişkiye girmesi durumunda, yapılan eylem reşit olmayanla cinsel ilişki suçu olarak adlandırılır. Cinsel taciz suçu, genellikle cinsel sözlü taciz ya da cinsel amaçlı davranışları kapsar ve bu suç türünde mağdura fiziksel bir temas bulunmaz. Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri, bu suçların tanımları ve ceza öngören hükümleri hakkında daha detaylı bilgi edinmek önemlidir. Bu bağlamda, şüpheli bir durumla karşılaşıldığında veya mağdur olunduğunda ihbar hakkını kullanmak ve hukuki süreç başlatmak önem taşır. Failin cezası, bu unsurlar ışığında belirlenerek, suçu caydırıcı ve mağduru koruyucu bir nitelik taşımaktadır.

 • Cinsel taciz; bir kimsenin cinsel olarak vücut bütünlüğü ihlal edilmek mağdurun vücuduna dokunulmaksızın, cinsel amaçlı söz söylenmesi, hareket yapılması veya cinsel içerik taşıyan hal, hareket ve davranışlarla rahatsız edilmesidir.
 • Bir kadın da bu suçu bir erkeğe veya kadına karşı işleyebilecektir.
 • Cinsel taciz suçunun ciddiyeti göz önünde bulundurularak, özellikle çocukların korunmasına yönelik olarak daha ağır yaptırımlar uygulanabilir.
 • TCK madde 105’te düzenlenen cinsel taciz suçunun hukuki konusu mağdurun vücut dokunulmazlığına karşı olmayan cinsel bütünlüğünün ihlalidir.
 • Kişinin kalçasına rızası olmadan dokunmak, Yanağı okşamak, çimdiklemek veya öpmek, göğüsleri elleme, sürtünme ve okşama hareketlerinde bulunmak.
 • Eylemin kasten yapılması ve failin cinsel gaye ile hareket etmesi suçun unsurları arasındadır.

Ancak 15 yaşını ikmal etmemişse mağdurun rızası geçerli değildir. Cinsel taciz suçu, Türk Ceza Kanununa göre ciddi bir suçtur ve şikâyete tabi olduğu için mağdurun şikâyeti bu suç türünün soruşturulmasının başlangıcıdır. Cinsel içerikli sözler, hareketler ya da fiziksel teması içerebilir. Failin tam olarak belirlenemediği hallerde bazı araştırmalar yapılması gerekmektedir. Failin sosyal medya hesabı üzerinden IP adresinin araştırılarak bulunması ve IP adresi üzerinden failin gerçek adresine ulaşabilmek en kolay yoldur. Ancak, twitter, instagram, facebook gibi şirketler kullanıcıların IP adreslerini soruşturma makamlarıyla paylaşmamaktadır.

Şeklindeki gerekçeyle direnerek sanığın önceki hükümde olduğu gibi kişilerin huzur ve sükûnunu bozmak suçundan cezalandırılmasına karar vermiştir. El kol hareketleri yaparak mağdurun telefon numarasını istemek cinsel taciz suçu oluşturmaz. Madde metnindeki “bir kimseyi” ibaresinden anlaşılan da budur. Mağdur farklı cinsten olabileceği gibi, aynı cinsten de olabilir. Mağdurun 18 yaşın- dan küçük olması, 6545 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle daha fazla ceza verilmesini gerektiren nitelikli hal olarak öngörülmüştür.

Cinsel Taciz Suçu TCK 105

Cinsel taciz suçu sözlü, yazılı fiillerle veya beden hareketleriyle, mağdurun vücuduna temas içermeyen, cinsel arzuları tatmine yönelik davranışlarla işlenen suçtur. Sanığın subuta eren suçunun bu şekilde kabul edilmesinden sonra, temyiz aşamasında yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanunun 61. Maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle lehe kanun değerlendirmesinin yapılması gerekmektedir. Suçun nitelikli ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış halinin cezalandırılması şikayete tabi değildir. Cumhuriyet savcısı, suçu öğrendiği sürece resen soruşturmayı başlatabilir. Mağdur herhangi bir Cumhuriyet savcılığına veya emniyet birimlerine başvurabilir.

 • Sanıklar, tutukluluk ve gözaltı süreleri cezalarından düşüldükten sonra, lehe kanun prensibi ilkesine göre, mahkumiyet sürelerinin 2/3’ünü tamamladıktan sonra kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında cezaevi dışında geçirebilirler.
 • Buna göre, cinsel bütünlüğü tehdit eden, kişinin cinsel açıdan rahatsız olmasına sebep olan her türlü eylem, cinsel taciz suçunun kapsamına girebilir.
 • “Soyun” veya “Seninle birlikte olmak istiyorum” gibi cinsel içerikli komutlar ya da teklifler sarf etmek.
 • Maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen haller suçun cezasını ağırlaştırıcı nitelikli hallerdir.
 • Maddenin gerekçesinde ise açıkça “kişinin vücut dokunulmazlığının ihlâli niteliği taşımayan” şeklinde bir ifadeye yer verilmiştir.

Mağdur tarafından yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatılır. Savcılık, delillerin toplanması ve suçun işlendiğine dair kanaat oluşması halinde, kovuşturma aşamasına geçer. Mahkeme, delilleri değerlendirerek sanığın suçlu olup olmadığına karar verir. Cinsel taciz suçu, bireylerin cinsel dokunulmazlığını koruma altına alan ciddi bir suçtur ve Türk Ceza Kanununda net bir şekilde tanımlanmıştır. Suçun soruşturulması ve kovuşturulması yalnızca mağdurun şikayeti ile mümkün olup, mağdurun şikayet hakkı kanunun temel bir parçasıdır.

Sosyal Medya Tacizi Nereye Şikayet Edilir?

Failin yaşının genel hükümler dışında bir özelliği bulunmamaktadır. Suçun faili 50 yaşında da olsa, 16 yaşında da olsa TCK’nın 105. Fıkrasına göre suçun belli kimseler tarafından işlenmesi, cezanın artırılmasını gerektiren nitelikli hal olarak kabul edilmiştir. 105’te bulunan ‘Ahlak temizliğine aykırılık’ kavramı için kanunda bir açıklık bulunmamaktadır. Türk Dil Kurumu’na göre ahlak, bir toplum içindeki kişilerin uymak zorunda olduğu davranışlardır.

 • Özellikle beden bütünlüğüne yönelik saldırılar çok daha zorlayıcı olabilir.
 • Kanun koyucu bu noktada fail ile birlikte hareket eden, suçun işlenmesinde aktif rol alan kişileri de cezalandırmayı hedefler.
 • Ceza Hukuku alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Ceza Hukuku Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.
 • Maddesinde düzenlenen ve kişinin cinsel özgürlüğüne karşı yapılan bir saldırıyı ifade eder.
 • Ceza Muhakemeleri Kanunu madde 134’e göre, şüphelinin telefonu ve sim kartı incelenerek, cinsel tacizle ilgili delillerin toplanması mümkündür.

https://www.roscasaresbasket.com/ cinsel taciz suçu, Türk Ceza Kanunu kapsamında ele alınan suçlar arasındadır. Bu suç tipinde, failin cinsel eylemleriyle bir kişinin vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği durumları ifade etmektedir. Bu tür bir suçun işlenmesi halinde belirlenen cezai yaptırımlar aşağıdaki gibidir. Cinsel taciz suçu, bir kişinin başka bir kişinin onurunu, kişisel sınırlarını ve bedensel dokunulmazlığını ihlal edecek şekilde istenmeyen cinsel söz, davranış veya temas içerisinde bulunmasıdır. Bu suçun mağdurları çoğu zaman olayın tekrarlanması, psikolojik travma ve toplumsal damgalanma korkusu sebebiyle suskun kalabilirler.

Yargı mercileri tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda suçun niteliğine, failin davranışlarının ciddiyetine ve mağdur üzerindeki etkisine göre bu ceza, artırılabileceği gibi, mahkeme takdiriyle çeşitli indirimler de uygulanabilmektedir. Cinsel taciz suçu, başkasının cinsel onurunu zedeleyecek davranışlarda bulunmanın cezalandırıldığı bir suç tipidir. Bu suç, Türk Ceza Kanununda çeşitli şekillerde tanımlanmış ve yaptırımları belirlenmiştir. Cinsel taciz, mağdurun cinsel dokunulmazlığına karşı yapılan ve onayı olmayan, cinsel içerikli sözlü ya da fiili saldırıları kapsar. 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemeleri Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkındaki Kanunun 11.

Cinsel Taciz Suçunda Görevli Mahkeme

Eskişehir avukat seçiminizde Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı olarak hizmet vermekteyiz. Eskişehir Avukat ofisleri arasında Ceza Hukuku davalarına Eskişehir Ceza Hukuku alanında uzman bir avukat seçilmelidir. Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı ile çalışmak hakların kazanılması, kaybedilmemesi ve doğru kullanılması açısından çok önem arzetmektedir. Ceza Hukuku ihtiyaçlarınız için Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı Oğuz Özdemir hukuk bürosu; özellikle Ceza Hukuku alanında uzman Eskişehirli Ceza Hukuku Avukatı kadrosuyla Eskişehir Ceza Hukuku ihtiyaçlarınız için Eskişehir merkez ofisi ile hizmet vermektedir.

Büromuz, deneyimli ve uzman avukat kadrosuyla hukukun her alanında faaliyet göstermektedir. Çalışmalarının büyük çoğunluğunu özel hukuk alanında, miras hukuku ve gayrimenkul hukuku üzerine yoğunlaştırmıştır. Cinsel taciz, açık bir biçimde veya daha örtülü yollarla gerçekleşebilir. Tacizci tarafından yapılan açık ya da kapalı cinsel yorumlar, espriler ve kişiyi cinsel obje olarak gösteren ifadelerdir.

Cinsel Taciz Suçu

Bu itibarla, yerel mahkeme hükmünün, sanığın eylemlerinin zincirleme şekilde cinsel taciz suçunu oluşturduğunun gözetilmemesi isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmelidir. Cinsel taciz suçu, gerek basit gerekse nitelikli halleri ile değerlendirildiğinde, cezanın üst sınırının 10 yılı aşmaması şartı göz önüne alındığında, asliye ceza mahkemelerinin görev alanına girmektedir. Bu kapsamda, kanunun belirlediği suçun üst sınırı göz önünde bulundurulur iken, ağırlaştırıcı veya hafifletici nedenler gözetilmez. Mahkemelerin görevlerinin tespitinde suçun kanunda belirlenen ceza üst sınırı esas alınır. Dolayısıyla, cinsel taciz suçu işlendiğinde, davanın görüleceği mahkeme asliye ceza mahkemesi olacaktır.

 • Maddenin ikinci fıkrasında cinsel taciz suçunun nitelikli hâlleri belirlenmiştir.
 • Cinsel taciz, kişinin vücut dokunulmazlığının ihlâli niteliği taşımayan cinsel davranışlarla gerçekleştirilebilir.
 • Telefon dinlemesi, belli başlı suçlar için yargı kararı ile izin verilen bir soruşturma yöntemi olup, cinsel taciz suçları bu kapsamda değerlendirilmez.
 • Cinsel taciz suçu, belirli koşullar altında mahkeme tarafından verilen bir hükümle sonuçlanır.
 • Elle dokunma şeklinde işlenmiş ise cinsel saldırı suçu söz konusu olmaktayken el hareketi yapma şeklinde gerçekleşmiş ise cinsel taciz suçu söz konusu olmaktadır.

Mağdurun herhangi bir nedenle şikayetinden vazgeçmesi halinde, yargı süreci de sona erebilir. Bu durumda, mahkeme cinsel taciz davasının düşürülmesine karar verebilir. Ancak, davaya devam etmek konusunda kararlı olan mağdur, suçun işleniş şekli ve şüphelinin eylemleri nedeniyle adalet sistemi içinde korunabilir.

Ayrıca, elle tacizin kamu alanında veya kapalı bir mekanda gerçekleşip gerçekleşmediği, mağdurun yaşına ve cinsel saldırının etkilerine de bakılır. Cinsel taciz suçu, günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte çeşitli yollarla işlenebilir. İnstagram, Twitter, Facebook, telefon aramaları, mesajlaşma ve WhatsApp gibi sosyal medya platformları veya internet üzerinden diğer yöntemler kullanılarak da gerçekleştirilebilir. Fail tarafından mağdura doğrudan işitilebilecek veya görülebilecek cinsel içerikli sözler, davranışlar veya işaretler kullanılarak. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması , sanığın 5 yıl gözlenmesi ve sanık hakkında verilen hükmün bu süre boyunca hiçbir sonuç doğurmaması, sanığın bu sürede yeni bir suç işlememesi halinde hakkındaki davanın düşmesi olarak açıklanabilir. İnternet üzerinden bir kimseye “soyun”, “seni bir çıplak görseydim ne güzel olurdu”, “vücudun çok güzel” vb.